• Βρείτε μας στο

Ανακοινώσεις

Από admin
23 Νοε 2017
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ΔΔΔ που αφορούν στις δράσεις που υλοποιούνται με μοναδιαίο κόστος ( Οδηγός Kαταχώρησης Μοναδιαίου Κόστους (Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) ).Σας υπενθυμίζουμε ότι το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 800 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο, για 8 ώρες παρεχόμενων υπηρεσιών ημερησίως και η δαπάνη αποζημιώνεται όταν έχουν πιστοποιηθεί τουλάχιστον 15 εργάσιμες μέρες λήψης υπηρεσιών από τον ωφελούμενο μέσα στο μήνα. Σε αυτές δεν...
Από admin
02 Νοε 2017
Σε συνέχεια ερωτήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, σχετικά με την προσωρινή αντικατάσταση προσωπικού λόγω αιτιολογημένης απουσίας του, καθώς και της δυνατότητας χρηματοδότησης της δαπάνης αυτής μέσω του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στις Δομές, όπου η μισθοδοσία του προσωπικού, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση:«Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάσταση του...
Από admin
20 Οκτ 2017
Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (Δ.Δ.Δ.) υποέργου υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ και συνοδεύονται με αποδεικτικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣ. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι πλήρη και κατάλληλα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της δαπάνης και της υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. Τα αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα Δ.Δ.Δ θα αφορούν στα εξής:Α)   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑΑπαιτείτε να συμπληρώνονται κατά την δήλωση των δαπανών...
Από admin
19 Οκτ 2017
Η πληροφόρηση και η επικοινωνία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν θεσμική υποχρέωση αλλά και κρίσιμη πτυχή για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να υλοποιήσετε άμεσα ενέργειες δημοσιότητας για την έναρξη λειτουργίας των δομών.Στον παρακάτω ιστότοπο μπορείτε να βρείτε ενημέρωση σχετικά με τα παρακάτω θέματα:- Οδηγίες – Λογότυπα (επικοινωνιακοί οδηγοί, στοιχεία εικαστικής ταυτότητας, προδιαγραφές) - Υλικό επικοινωνίας - Ηλεκτρονική εφαρμογή...