• Βρείτε μας στο

Οδηγίες για την υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών (Δ.Δ.Δ.) προς τους δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις για τα ΚΚ και ΔΠΒΑ

Οδηγίες για την υποβολή δελτίων δήλωσης δαπανών (Δ.Δ.Δ.) προς τους δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις για τα ΚΚ και ΔΠΒΑ

Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (Δ.Δ.Δ.) υποέργου υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ και συνοδεύονται με αποδεικτικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣ. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι πλήρη και κατάλληλα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της δαπάνης και της υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. Τα αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα Δ.Δ.Δ θα αφορούν στα εξής:

Α)   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ

Απαιτείτε να συμπληρώνονται κατά την δήλωση των δαπανών στο ΔΔΔ τα πεδία που αφορούν τα Πακέτα Εργασίας και τα Παραδοτέα.

1)        Οικονομικό Αντικείμενο

Η πληρωμή μισθοδοσίας πραγματοποιείται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ). Η συμπλήρωση των συσχετισμών πληρωμής στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (Δ.Δ.Δ.) θα γίνεται σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών για δικαιούχους» και το «Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)». Ειδικότερα, τα αποδεικτικά έγγραφα που επισυνάπτονται στα Δ.Δ.Δ είναι :

 • Χρηματικό ένταλμα πληρωμής,
 • Μισθοδοτικές καταστάσεις,
 • Απόδειξη υποβολής Μισθολογικών Καταστάσεων Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)
 • Υποβολή Κατάστασης Μισθοδοσίας (xml)
 • «Ενημέρωση θέσης οργανισμού» που αποστέλλεται από την ΕΑΠ.

2)        Φυσικό αντικείμενο

Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα για το χρονικό διάστημα αναφοράς :

 • Έκθεση πεπραγμένων της δομής από το socialsterea.gr
 • Αναφορά δραστηριοτήτων για τους ωφελούμενους της δομής από το socialsterea.gr
 • Υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής.
 • Ψηφιακό υλικό για τις δράσεις δημοσιότητας.
 • Υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δράσης δικτύωσης.
 • Κατάλογος εισερχόμενων προϊόντων ανά πηγή προέλευσης στη Δομή (αφορά Κοινωνική Παντοπωλείο & Συσσίτιο).

 

Β)   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΝΠΙΔ

Απαιτείτε να συμπληρώνονται κατά την δήλωση των δαπανών στο ΔΔΔ τα πεδία που αφορούν τα Πακέτα Εργασίας και τα Παραδοτέα.

1)        Οικονομικό Αντικείμενο

Η συμπλήρωση των συσχετισμών πληρωμής στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (Δ.Δ.Δ.) θα γίνεται σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών για δικαιούχους». Ειδικότερα, τα αποδεικτικά έγγραφα που επισυνάπτονται στα Δ.Δ.Δ είναι :

 • Μισθοδοτική Κατάσταση (ως παραστατικό αναδόχου).
  Για να τεκμηριωθεί η λογιστική εγγραφή δαπάνης για αμοιβές προσωπικού, στο ΔΔΔ καταγράφονται τα στοιχεία της Μισθοδοτικής Κατάστασης του δικαιούχου, όπου εμφανίζονται οι μικτές αποδοχές, οι αντίστοιχες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τα τυχόν επιδόματα που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου. Σημειώνεται ότι εάν οι Μισθοδοτικές Καταστάσεις δεν έχουν κωδικό / αρ. πρωτοκόλλου προτείνεται η κωδικοποίηση του παραστατικού να γίνεται από το Δικαιούχο ως εξής: Κωδικός ΟΠΣ Πράξης / αα υποέργου/ μήνας / έτος μισθοδοσίας π.χ. 5009500/1/12/2016.
 • Παραστατικά τραπεζικής συναλλαγής (ως παραστατικό δικαιούχου) για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.
 • Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού (Extrait) για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3)        Φυσικό αντικείμενο

Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα για το χρονικό διάστημα αναφοράς :

 • Έκθεση πεπραγμένων της δομήςαπό το socialsterea.gr.
 • Αναφορά δραστηριοτήτων για τους ωφελούμενους της δομής από το socialsterea.gr.
 • Υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής.
 • Ψηφιακό υλικό για τις δράσεις δημοσιότητας.
 • Υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δράσης δικτύωσης.
 • Κατάλογος εισερχόμενων προϊόντων ανά πηγή προέλευσης στη Δομή (αφορά Κοινωνική Παντοπωλείο & Συσσίτιο).